Friday, May 11, 2007

Shri Shri 1008 Shri Brahmanya Gurugalu

|| Shri Shri BrahmaNya thiirthO Vijayathe ||
|| Shri pAnduranga Vittalaya NamaH ||

Shrihi

Shri Lakshmi Hayagreeva abhinna
Shri Lakshmi Narasimhaya namaha
Shri Hanuma Bheema Madhva Gurubhyo namaha
Shri bhAvi Sameera vAdiraja Gurubhyo namaha
Shri Maha Ganapathiye namaha
Shri Brahmanya Thiirtha Gurubhyo namaha
Shri vyAsa Thiirtha Gurubhyo namaha
Shri Purandara dAsarAya Gurubhyo nahama
Shri Harihi Om

|| narasimhO Akhila ajnAna matha dhwAnta divAkaraha
jayathi amitha sajnAna sukha shakthi payOnidhihi ||

|| AchAryO pavanOsmAkum AchAryAnEcha bhArathi
dEvo NarAyanaha Shrishaha dEvi mangala devatha ||

|| kamsa dhwamsi padaambhOja samsakthO Hamsa PungavaH
Brahmanya Guru RajaakhyO varthathAm mama maanase ||


Shree Shree Shree VyasarAja GurusArvabhouma Virachitha
Shri Shri Brahmanya Theertha gururAja pancha rathna mAlika stothram

|| ShriH ||

vandE brahmanya theertha nilayam shubha tama charitham sEvitha Shree samEtham
shAmtam dAntam mahAmtam guru guNa bharitam yOgi sanGairu pEtham
kAma krOdhA dya tEtam kumathi bHirajitham kalmashAm bHedhi pOtham
dHEram bhUdEva gEtam Shubha jana mahitam dhanya mAnam vinEtham || 1 ||

mAdyan mAyE gajendra pancha vadanaH prakyAtha keerthir mahAn
Shrimadh Vittala pAda padma madhupaH sarvEshTa chinTAmaniH
nirvyA jOru dayA kaTaksha lasithO jnAnAdi bhAgyOjwalaH
Shri Brahmanya masTaka maNiH pAyoUda pAyUtsa mAm || 2||

bHibrah kAshAya chElam vilasi tulasE pankajAkshAdhi mAlam
dhootha ajnAna aghajAlam mrudu vachana kalam chAru soundarya sheelam
aArtha trAnaika lOlam pranatha muni kulam vaishnava agrya anukUlam
BrahmanNyaryam dayAlam sthitha mukha kamalam sAdaram tham bhajElam || 3 ||

yadhvrindavana darshanEna nitharAM pApAni yAnthi kshayaM |
yadhvrindAvana mritthikA suvidhrithA thApathraya dhwMsinI ||
yadhvrindAvana sEvayA bhuvijanaH prApnOthi vidyaM sukhaM |
sarva anishTa nivrutthayEsthu sa cha mE brahmaNya thIrthO guruH ||4 ||


kushta shwEthOrugulma kshaya kaTiNa thara vyAdhivaidyAdhinAthO |
bhUthaprEtha grahOcchATana kushala mahAmanthra mUrthir munIndraH ||
sarvAbhIshTa pradAthA sarasasuhrudayaH puNyachArithra nAmA |
bhUyAdh brahmaNyathIrthO gurukulathilakO bhUyasE shrEyasE mE ||5 ||


Shree Shree Shree VyasarAja GurusArvabhouma Virachitha
Shri Shri Brahmanya Theertha gururAja pancha rathna mAlika stothram sampoorNam

Beautiful pictures of Srimadh Brahmanya Thiirtharu:
http://picasaweb.google.com/bala.krishna.18/ShriShri1008ShriBrahmanyaGurugalu

Shri Narasimha Vittalara Kruthi ...

ninna nambideno Brahmanya thiirthArya
sannutha mahima pAvana sucharya || pa ||
ghanna bhavada bhaya vannu kaledu
yathi ranna yennanu dhanyana mAdu || anu pa ||


PurushOthamma thiirthara priya sukumAra
durithougha jeemUtha chanda sameera
surachira tulasi pankaja mani hAra
dharisi merevO diwakarana avatAra
karunadi tava Shrikarana charanAmbhuja
darushana vanu kodu guna gana nidhiyE || 1 ||


sEvaka janarige dEva taru venipa
Shri Vittalana pAda tAvare madhupa
kOvida janaru sambhAvisi sthuthipa
pAvanna pAdArchitha bhAvaja munipa
pAvana sumathana jeevara chandrane
pAvana mathi kodu nee volidu yemage || 2 ||


Hari bhakthi vairAgya para tatva jnAna
varava pAlisu sarva vidyA praveena
Narasimha Vittala Shri Hari sannidhAna
karuna pAtrane divya vara poorna jnAna
Hari guru bhajana tvath pada vyAsAryara
Guru vendeniside dhare yolu merede || 3 ||

Shri vyAsarAja
gurugala antaryAmi
Shri Brahmanya gurugala antaryAmi
Shri bhArathi PavamAna antargatha
Shri Vittala abhinna Shri Nrusimha abhinna Shri KrishnArpaNamasthu.

2 comments:

klpuranik said...

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
ಸ್ವಾಮಿ
ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಜಾತಾಶೌಚ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಶುದ್ದ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಆ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ
ಪ್ರಣಾಮಗಳು

klpuranik said...

ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು
ಸ್ವಾಮಿ
ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಜಾತಾಶೌಚ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಶುದ್ದ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಆ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ
ಪ್ರಣಾಮಗಳು